اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/25
کل خالص ارزش دارائی ها 1,900,588,362,163 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 11,257,142 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 11,257,142 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 11,333,323 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 168,834

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/01/05

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور

مدیر ثبت:

كارگزاري حافظ

مدیران سرمایه گذاری:

احسان خاتوني داريان، مهدي خاكسار كهنه شهري، حسين پارساسرشت

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي آزموده كاران