مجمع

مجمع صندوق سرمایه گذاری  مشترک کارگزاری حافظ رأس ساعت ١٤:٠٠روز دوشنبه مورخ ٠٨/٠٣/١٣٩٦در محل  تهران، خیابان ولیعصر بالاتر از ظفر خیابان بابک بهرامی پلاک ٩ طبقه پنجم برگزار می گردد.