مجمع صندوق (تغییرات اساسنامه)

مجمع  صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ در روز چهارشنبه مورخ ٢٣/٠٣/١٣٩٧ رأس ساعت ٠٠:١٣ در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ، واقع در تهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از ظفر- خیابان بابک بهرامی- پلاک ٩-طبقه پنجم با حضور ١٠٠ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:
١- اصلاح مادۀ ٦٩ اساسنامه؛
٢- افزودن مادۀ ٧٠ به اساسنامه؛
تصمیمات مجمع:
١- مطابق ابلاغیۀ شمارۀ ١٢٠٢٠٠٨٨ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مادۀ ٦٩ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

مادۀ٦٩: 
صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و  ابلاغ می¬گردد.

٢- با توجه به مورد قبل، مادۀ ٧٠ به شرح ذیل به مفاد اساسنامه اضافه گردید:

مادۀ ٧٠:
این اساسنامه از ٧٠ ماده، ٧٧ تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده و در تاریخ ٢٣/٠٣/١٣٩٧ به تصویب مجمع صندوق رسیده است.