تغییرات امیدنامه

مجمع عمومی فوق العاده صندوق سرمایه گذاری مشترک حافظ در تاریخ ٢٧/٧/٨٧ برگزار و تغییرات امیدنامه به تصویب رسید . این تغییرات در خصوص حذف حد نصاب وجه نقد و همچنین تغییر کارمزد مدیر و ضامن می باشد .