مقایسه عملکرد صندوق های سرمایه گذاری و بازار در شش ماه اول سال ٨٧

"رضا کیانی "رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار  عملکرد صندوق های سرمایه گذاری نسبت به بازار را در نیمه نخست امسال مطلوب ارزیابی کرد . وی با اشاره به کار نخستین صندوق های سرمایه گذاری در ١٥ فرودین ماه سال جاری گفت : صندوق های سرمایه گذاری حافظ و نهایت نگر تا ١٧ مهرماه سال جاری بیش از ٦ ماه از عمر خود را سپری کردند که بازدهی آنها ( از ابتدای تاسیس ) تا تاریخ فوق به ترتیب برابر با ١٩ و ٤٤ درصد بوده است . کیانی ادامه داد : آمارها نشان می دهد که دو صندوق سرمایه گذاری حافظ و نهایت نر به ترتیب با ١٢ و ١٩ هفته بازدهی بیشتری نسبت به بازار ( براساس شاخص بازده نقدی و قیمت ) داشته اند . در تاریخ ١٧ مهرماه ١٣٨٧ ارزش خالص دارایی صندوق سرمایه گذاری حافظ برابر با ١٣ هزار و ٦٥٨ میلیون ریال و ارزش خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری نهایت نگر برابر با ١٣ هزار و ٥٠٠ میلیون ریال بوده است . در صندوق سرمایه گذاری حافظ ٥٢ سرمایه گذاری حقیقی حضور دارند که ٢٠ درصد مالکیت صندوق را بر عهده دارند و در صندوق سرمایه گذاری نهایت نگر ٦٨ سرمایه گذار حقیقی حضور دارند که ٧٢ درصد مالکیت واحدهای سرمایه گذاری این صندوق را بر عهده دارند .