ارزش سیزده صندوق سرمایه گذاری در سهام فعال در بازار سرمایه

به گزارش سنا , رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار گفت : در حالی که تا اول آبان ماه از عمر سیزده صندوق سرمایه گذاری در سهام حداکثر ٢١٢ روز ( به صورت میانگین ١٣٩ روز ) گذشته است , ارزش آنها به ١٢٢ میلیارد و ١٩٩ میلیون ریال و بازدهی متوسط آنها به ٢٣ درصد رسیده است . 
از لحاظ ارزش خالص دارایی های صندوق های سرمایه گذاری (در سهام ) صندوق سرمایه گذاری پیشتاز با حدود ٢٣ میلیارد ریال بزرگترین صندوق محسوب می شود و پس از این صندوق , صندوق سرمایه گذاری نهایت نگر و حافظ با ٧/١٣ و ٢/١٢ میلیارد ریال بزرگترین صندوق های سرمایه گذاری هستند . 
کیانی نشان کرد که تا کنون ٧٨٦ سرمایه گذار حقیقی در صندوق ها سرمایه گذاری کرده اند و ٥٣ درصد مالکیت صندوق ها در اختیار آنهاست .