ارکان صندوق

کارگزار صندوق حافظ به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری حافظ به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری حافظ

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ به همراه توضیحات