ارکان صندوق

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ به همراه توضیحات

متولی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری حافظ

مدیر صندوق سرمایه گذاری

کارگزار صندوق حافظ به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری حافظ به همراه توضیحات