جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 526,558 121.4 2,419,912 95.98 2,151,210 97.56 1,971,341 92.57
اوراق مشارکت 4,618 1.06 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 24,958 5.75 71,835 2.85 19,476 0.88 63,882 3
وجه نقد 135 0.03 913 0.04 67 0 74 0
واحد صندوق 105 0.02 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 52 0.01 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,122,686 -28.29 28,708 1.14 34,271 1.55 94,385 4.43
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 159,507 36.77 612,556 24.29 559,677 25.38 554,417 26.03