جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/10/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 102,005 86.07 267,895 89.51 329,371 91.84 359,312 89.15
اوراق مشارکت 5,039 4.25 14,033 4.69 13,967 3.89 14,042 3.48
سپرده بانکی 5,322 4.49 11,618 3.88 10,608 2.96 26,350 6.54
وجه نقد 100 0.08 62 0.02 65 0.02 66 0.02
واحد صندوق
سایر دارایی ها 5,944 5.02 5,667 1.89 4,609 1.29 3,282 0.81
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 45,097 38.05 108,249 36.17 132,161 36.85 153,739 38.14