جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 119,502 91.98 443,808 94.85 536,144 96.53 600,112 97.73
اوراق مشارکت 5,002 3.85 6,487 1.39 4,135 0.74 3,539 0.58
سپرده بانکی 5,583 4.3 14,187 3.03 12,713 2.29 8,843 1.44
وجه نقد 98 0.08 66 0.01 66 0.01 66 0.01
واحد صندوق 24 0.02 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,364 -0.28 3,365 0.72 2,333 0.42 1,464 0.24
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 47,001 36.18 113,878 24.34 192,308 34.63 197,996 32.25