بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 85,601 79.54 168,114 92.69 168,874 88.56 171,261 90.71
اوراق مشارکت 4,601 4.28 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 4,715 4.38 6,971 3.84 7,055 3.7 7,552 4
وجه نقد 105 0.1 63 0.03 55 0.03 67 0.04
سایر دارایی ها 12,453 11.57 6,217 3.43 14,710 7.71 9,913 5.25
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 39,536 36.74 66,687 36.77 64,397 33.77 59,711 31.63