جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 581,318 122.01 1,980,124 96.37 1,885,009 97.31 1,859,869 96.58
اوراق مشارکت 4,440 0.93 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 25,362 5.32 36,238 1.76 17,046 0.88 30,939 1.61
وجه نقد 133 0.03 70 0 67 0 63 0
واحد صندوق 99 0.02 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 49 0.01 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,134,963 -28.33 38,279 1.86 35,023 1.81 34,882 1.81
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 174,413 36.61 548,622 26.7 545,130 28.14 538,065 27.94