جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 151,789 98.64 824,278 90.11 1,228,391 84 1,502,704 88.25
اوراق مشارکت 5,043 3.28 5,402 0.59 8,282 0.57 9,214 0.54
سپرده بانکی 8,246 5.36 78,147 8.54 209,142 14.3 185,522 10.9
وجه نقد 97 0.06 65 0.01 65 0 65 0
واحد صندوق 22 0.01 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 70 0.05 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -11,390 -7.4 6,888 0.75 16,511 1.13 5,293 0.31
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 55,565 36.11 246,586 26.96 424,561 29.03 460,801 27.06