بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 90,399 81.67 188,407 88.51 208,733 87.83 197,140 84.65
اوراق مشارکت 4,409 3.98 1 0 2 0 51 0.02
سپرده بانکی 5,010 4.53 12,618 5.93 17,243 7.26 18,000 7.73
وجه نقد 103 0.09 61 0.03 62 0.03 58 0.03
سایر دارایی ها 10,646 9.62 11,783 5.54 11,626 4.89 17,639 7.57
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 40,700 36.77 66,369 31.18 70,781 29.78 72,403 31.09