صورتهای مالی
توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
گزارش افشای پرتفوی منتهی به 1397/08/30 افشا970830.pdf ٠٧/٠٩/١٣٩٧
صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1397/06/31 گزارش بررسی اجمالی 31 شهریور 97.pdf ١٥/٠٨/١٣٩٧
گزارش عملکرد حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1397/06/31 گزارش عملکرد-.pdf ١٥/٠٨/١٣٩٧
گزارش افشای پرتفوی منتهی به 1397/07/30 افشا970730.pdf ٠٧/٠٨/١٣٩٧
صورت های مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 1397/06/31 صورتهای مالی.pdf ٢٨/٠٧/١٣٩٧
گزارش عملکرد حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 1397/06/31 گزارش عملکرد..pdf ٢٨/٠٧/١٣٩٧
گزارش افشای پرتفوی منتهی به 1397/06/31 افشا970631.pdf ٠٤/٠٧/١٣٩٧
گزارش افشای پرتفوی منتهی به 1397/05/31 افشا970531.pdf ٠٧/٠٦/١٣٩٧
گزارش افشای پرتفوی منتهی به 1397/04/31 افشا970431.pdf ١٠/٠٥/١٣٩٧
صورتهای مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد 97 صورت مالی13970331.pdf ٣٠/٠٤/١٣٩٧
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد 97 گزارش عملکرد13970331.pdf ٣٠/٠٤/١٣٩٧
گزارش افشای پرتفوی منتهی به 1397/03/31 افشا970331.pdf ١٠/٠٤/١٣٩٧
صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1396 (اصلاحی) صورت مالی-اصلاحی.pdf ٣٠/٠٣/١٣٩٧
گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1396 (اصلاحی) .گزارش عملکرد.pdf ٣٠/٠٣/١٣٩٧
گزارش افشای پرتفوی منتهی به 1397/02/31 افشا.pdf ٠٩/٠٣/١٣٩٧
گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1396 -2-.pdf ٢٥/٠٢/١٣٩٧
صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1396 -1-.pdf ٢٥/٠٢/١٣٩٧
گزارش افشای پرتفوی منتهی به 1397/01/31 افشا970131.pdf ٠٩/٠٢/١٣٩٧
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1396 گزارش عملکرد...pdf ٠٥/٠٢/١٣٩٧
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1396 صورت مالی...pdf ٠٥/٠٢/١٣٩٧
گزارش افشای پرتفوی منتهی به 1396/12/29 افشا961229.pdf ٠٨/٠١/١٣٩٧
" گزارش افشای پرتفوی منتهی به 1396/11/30 " افشا961130.pdf ٠٩/١٢/١٣٩٦
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر1396 2-.pdf ١١/١١/١٣٩٦
گزارش افشای پرتفوی منتهی به 1396/10/30 گزارش صندوق حافظ.pdf ١١/١١/١٣٩٦
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر 1396 1-.pdf ١١/١١/١٣٩٦
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آذر 1396 کارگزاری حافظ...pdf ١٣/١٠/١٣٩٦
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) گزارش عملکرد-کارگزاری..pdf ٢٩/٠٨/١٣٩٦
صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1396/06/31 کارگزاری حافظ..pdf ٢٩/٠٨/١٣٩٦
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1396/06/31 111.pdf ٢٤/٠٨/١٣٩٦
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1396/06/31 گزارش عملکرد کارگزاری.pdf ٠١/٠٨/١٣٩٦
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد96 گزارش عملکرد کارگزاری حافظ960331.pdf ٠٢/٠٥/١٣٩٦
صورتهای مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد 96 صورت مالی کارگزاری حافظ960331.pdf ٠٢/٠٥/١٣٩٦
گزارش عملکرد منتهی به 30اسفند 95(حسابرسی شده) .گزارش عملکرد صندوق کارگزاری حافظ سالانه 95.pdf ٢٤/٠٣/١٣٩٦
صورت های مالی منتهی به 30 اسفند 95(حسابرسی شده) صورت مالی حسابرسی شده ..pdf ٢٤/٠٣/١٣٩٦
صورت مالی منتهی به 30 اسفند ماه 95 صورت مالی صندوق کارگزاری حافظ سالانه 95.pdf ٠٤/٠٢/١٣٩٦
گزارش عملکرد منتهی به 30 اسفند ماه 95 گزارش عملکرد صندوق کارگزاری حافظ سالانه 95.pdf ٠٤/٠٢/١٣٩٦
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 95/09/30 صورت مالی نه ماهه حافظ.pdf ٢٩/١٠/١٣٩٥
عملکرد 9 ماهه منتهی به 95/09/30 گزارش عملکرد 9 ماهه حافظ.pdf ٢٩/١٠/١٣٩٥
صورت مالی حسابرسی شده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 95/06/31 حسابرسی شده صورت مالی حافظ.pdf ٠٣/٠٩/١٣٩٥
گزارش عملکرد دوره مالی 6 ماهه منتهی به 95/06/31 (حسابرسی شده) عملکرد حافظ حسابرسی شده.pdf ٠٣/٠٩/١٣٩٥
گزارش عملکرد منتهی به 95/06/31 1گزارش عملکرد صندوق حافظ.pdf ٢٨/٠٧/١٣٩٥
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 95/06/31 صورت مالی منتهی به 95.06.31.pdf ٢٨/٠٧/١٣٩٥
گزارش عملکرد منتهی به 1395/03/31 گزارش عملکرد منتهی به 95.03.31.pdf ٠٢/٠٥/١٣٩٥
صورت های مالی منتهی به 1395/03/31 صورت مالی منتهی به 95.03.31.pdf ٠٢/٠٥/١٣٩٥
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1394/12/29 (اصلاحیه) صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 94.12.29 اصلاحی.pdf ٣١/٠٣/١٣٩٥
گزارش عملکرد منتهی به1394/12/29 (حسابرسی شده) گزارش عملکرد حسابرسی شده.pdf ١٢/٠٣/١٣٩٥
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1394/12/29 صورت مالی حسابرسی شده حافظ منتهی به 94.12.29.pdf ١١/٠٣/١٣٩٥
گزارش عملکرد منتهی به 29/12/1394 عملکرد منتهی به 94.12.29.pdf ٠١/٠٢/١٣٩٥
صورت های مالی منتهی به 29/12/1394 صورت مالی منتهی به 94.12.29 حافظ.pdf ٠١/٠٢/١٣٩٥
گزارش عملکرد منتهی به 1394/09/30 عملکرد منتهی به 94.09.30.pdf ١٦/١٠/١٣٩٤
صورت مالی منتهی به 1394/09/30 صورت مالی منتهی به 94.09.30.pdf ١٦/١٠/١٣٩٤
گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 31/06/1394 گزارش عملکرد.pdf ١٨/٠٨/١٣٩٤
صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 31/06/1394 1394.06.31.pdf ١٨/٠٨/١٣٩٤
صورت مالی منتهی به 31/06/1394 صورت مالی 1394.06.31.pdf ٢٨/٠٧/١٣٩٤
گزارش عملکرد منتهی به 31/06/1394 گزارش عملکرد منتهی به 1394.06.31.pdf ٢٨/٠٧/١٣٩٤
صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/1393 کارگزاری حافظ ..pdf ٢١/٠٧/١٣٩٤
تغییرات اساسنامه مجمع 29/04/1394 مجمع.pdf ٠٩/٠٦/١٣٩٤
تغییرات امید نامه مجمع 29/04/1394 .تغییرات امیدنامه.pdf ٢١/٠٥/١٣٩٤
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 31/03/1394 عملکرد.pdf ٠٤/٠٥/١٣٩٤
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 93 000111.pdf ٠٤/٠٥/١٣٩٤
صورت مالی 31/03/1394 14241.pdf ٠٤/٠٥/١٣٩٤
صورت مالی سال مالی منتهی به 29/12/1393 کارگزاری.pdf ٠٢/٠٢/١٣٩٤
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29/12/1393 عملکرد حافظ.pdf ٠٢/٠٢/١٣٩٤
'گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30/09/1393 گزارش عملکرد نه ماهه صندوق حافظ.pdf ٣٠/١٠/١٣٩٣
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 30/09/1393 untitled.pdf ٣٠/١٠/١٣٩٣
صورت مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1393 صورت مالی حسابرسی شده.pdf ١٧/١٠/١٣٩٣
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31/06/93 9999.pdf ٠٧/٠٨/١٣٩٣
گزارش عملکرد منتهی به 29/12/1392 گزارش عملکرد منتهی به 1392.12.29.pdf ١٦/٠٧/١٣٩٣
گزارش عملکرد منتهی به 14/11/1392 عملکرد سالانه منتهی به 1411صندوق - Copy.pdf ١٦/٠٧/١٣٩٣
صورت مالی منتهی به14/11/1392 حسابرسی شده abc.pdf ٢٤/٠٦/١٣٩٣
صورت مالی منتهی به 29/12/1392 حسابرسی شده 2222.pdf ٢٤/٠٦/١٣٩٣
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31/03/1393 گزارش عملکرد سه ماهه صندوق حافظ.pdf ٢٢/٠٦/١٣٩٣
صورت مالی سه ماهه منتهی به 31/03/1393 999999999.pdf ٣٠/٠٤/١٣٩٣
صورتهای مالی حسابرسی نشده 1 ماه و 14 روزه منتهی به 29 اسفند ماه 92 0123.pdf ٠٣/٠٣/١٣٩٣
صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 14/11/1392 00000.pdf ١٤/٠٢/١٣٩٣
عملکرد نه ماهه منهی به1392/10/04 عملکرد9 ماهه صندوق.pdf ٠٧/١١/١٣٩٢
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 04/10/1392 صورت مالی.pdf ٠٦/١١/١٣٩٢
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده 920704.pdf ٠٤/١٠/١٣٩٢
عملکرد شش ماهه صندوق منتهی به 920704 عملکرد شش ماهه صندوق.pdf ٠٦/٠٨/١٣٩٢
صورت مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 920704 صورت مالی شش ماهه حسابرسی نشده.pdf ٠٥/٠٨/١٣٩٢
عملکرد نه ماهه صندوق منتهی به 911004 عملکرد نه ماهه صندوق91.pdf ٠٨/٠٧/١٣٩٢
عملکرد سه ماهه صندوق منتهی به 910404 عملکرد سه ماهه صندوق91.pdf ٠٨/٠٧/١٣٩٢
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 040492 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 040492.pdf ١٣/٠٥/١٣٩٢
عملکرد سه ماهه صندوق حافظ منتهی به 040492 عملکرد سه ماهه صندوق040492.pdf ١٢/٠٥/١٣٩٢
صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده 040192صورت.pdf ١٢/٠٣/١٣٩٢
عملکرد شش ماهه صندوق حافظ منتهی به 040791 (اصلاحیه) عملکرد صندوق حافظ.pdf ٢٣/٠٢/١٣٩٢
عملکرد سالانه صندوق حافظ منتهی به 040192 040192عملکرد سالانه صندوق.pdf ٠١/٠٢/١٣٩٢
صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده 040192.pdf ٢٦/٠١/١٣٩٢
صورتهای مالی نه ماهه 041091صورت مالی.pdf ٢٥/١١/١٣٩١
صورتهای مالی سالانه 040191 040191 hzf.pdf ١٨/١١/١٣٩١
صورتهای مالی شش ماهه 010791.pdf ١٦/١١/١٣٩١
صورتهای مالی سه ماهه 040491.pdf ١٣/١٠/١٣٩١
گزارش حسابرس 040191 hesabres 040191.pdf ٠٢/٠٥/١٣٩١
عملکرد سالانه صندوق حافظ منتهی به 040191 040191.pdf ٠٢/٠٥/١٣٩١
صورتهای مالی نه ماهه fr 901004 hz.pdf ٠٤/١٠/١٣٩٠
صورتهای مالی شش ماهه fr 890704 hz.pdf ٠٤/٠٧/١٣٨٩
صورتهای مالی سه ماهه fr 890404 hz.pdf ٠٤/٠٤/١٣٨٩
صورتهای مالی سالانه fr_890104_hz.pdf ٠٤/٠١/١٣٨٩
صورتهای مالی نه ماهه fr 881004 hz.pdf ٠٤/١٠/١٣٨٨
صورتهای مالی شش ماهه fr 880704 hz.pdf ٠٤/٠٧/١٣٨٨
صورتهاي مالي سه ماهه fr_880404_hz.pdf ٠٤/٠٤/١٣٨٨
صورتهای مالی سالانه fr 880104 hz.pdf ٠٤/٠١/١٣٨٨
صورتهاي مالي نه ماهه fr_871005_hz.pdf ٠٥/١٠/١٣٨٧
صورتهاي مالي شش ماهه fr_870705_hz.pdf ٠٥/٠٧/١٣٨٧
صورتهاي مالي سه ماهه fr_870405_hz.pdf ٠٥/٠٤/١٣٨٧
خلاصه ترازنامه دوره های قبل :
تاریخ وجوه نقد سرمایه گذاری در سهام سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار تسهیلات دریافتی مجموع بدهیها خالص ارزش دارائیها