بازده صندوق  
بطور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری، تامین بازده مورد انتظار سرمایه گزاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری می باشد . بر طبق بند٢ماده٥٤اساسنامه صندوق ، اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تاپایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی ،بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش به طور روزانه ،بازدهی صندوق در یک سال ،سه ماه ،یک ماه و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار کل بورس اوراق بهادار (TEDPIX) و به روز رسانی آن در پایان هر هفته صورت می پذیرد . در این تارنما دو نوع بازده به صورت ساده و سالانه شده ، محاسبه گردیده که بازده ساده از حاصل تفریق خالص ارزش روز هرواحد در ابتدای دوره مورد نظر با خالص ارزش روز هر واحد در پایان دوره مورد نظر ،تقسیم بر خالص ارزش روز هرواحد در ابتدای دوره بدست می آید . در بازده سالانه شده بازدهی دوره های کمتر از یکسال ،تبدیل به بازدهی سالانه می شود . به عنوان مثال برای تبدیل بازده ساده یک ماه به بازده سالانه، بازده ساده را پس از جمع با عدد یک به توان ١٢ رسانده و از یک کسر می نمائیم. سازوکار دقیق سالانه کردن بازدهی در پیوست٤اساسنامه صندوق توضیح داده شده است . برای دریافت اطلاعات بازده صندوق بصورت کلی برای دوره های زمانی مختلف و نیز بصورت روزانه به لینک های زیر مراجعه نمائید :

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

بازده روزانه صندوق