مجامع صندوق
توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
صورتجلسه مورخ 95/11/16 حجم کم.pdf ١٤/١٢/١٣٩٥
تاییدیه صورتجلسه 95/11/16 تاییدیه سازمان.pdf ١٤/١٢/١٣٩٥
صورتجلسه تمدید عمر صندوق مورخ95/11/11 01.pdf ١٨/١١/١٣٩٥
تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ 1395/03/29 scan0050.pdf ١٢/٠٤/١٣٩٥
صورتجلسه مجمع مورخ 1395/03/29 صورتجلسه کارگزاری حافظ.pdf ٠٥/٠٤/١٣٩٥
صورتجلسه مجمع مورخ 25/12/1394(کارمزد ارکان) کارمزد ارکان..pdf ٠٩/٠١/١٣٩٥
مجمع صندوق29/04/1394 تغییرات امید نامه کارمزد صدور و ابطال.pdf ٢٨/٠٧/١٣٩٤
مجمع صندوق29/04/1394 مجمع..pdf ٢٨/٠٧/١٣٩٤
صورتجلسه کارمزد ارکان تغییرات.pdf ٠٧/٠٢/١٣٩٤
صورتجلسه مجمع (اصلاحیه) صورتجلسه.pdf ١٦/٠٦/١٣٩٢
صورتجلسه مجمع سالانه 0401392.pdf ٢٩/٠٣/١٣٩٢
صورتجلسه مجمع عادی سالانه 200391 مجمع.pdf ٢٥/١١/١٣٩١
صورتجلسه مجمع عادی سالانه 040189 مجمع.pdf ٢١/١١/١٣٩١
مجمع فوق العاده sh_881106.pdf ٠٦/١١/١٣٨٨
صورتجلسه مجمع sh_880819.pdf ١٩/٠٨/١٣٨٨
مجمع موسسين صندوق sh_870727_hz.pdf ٢٧/٠٧/١٣٨٧