مجامع صندوق
توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
صورتجلسه مجمع عادی سالانه مورخ 1397/03/23 Scan 3.pdf ٣١/٠٤/١٣٩٧
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/03/23(تغییرات اساسنامه) Scan 4.pdf ٣١/٠٤/١٣٩٧
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/03/23(تغییرات امیدنامه) Scan1.pdf ١٧/٠٤/١٣٩٧
صورتجلسه مجمع مورخ1397/03/30تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق Scan2.pdf ١٧/٠٤/١٣٩٧
صورتجلسه مجمع مورخ1396/11/14 تغییر هزینه مجامع 1..pdf ٠٩/١٢/١٣٩٦
صورتجلسه مجمع مورخ1396/11/14 تمدید عمر صندوق صورتجلسه تمدید عمر صندوق..pdf ٠٩/١٢/١٣٩٦
صورتجلسه مجمع مورخ1396/10/19 تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق صورتجلسه صاحبان امضا.pdf ٠٢/١١/١٣٩٦
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ مورخ 1396/10/19 صورتجلسه مورخ 96.10.19H.pdf ٢٤/١٠/١٣٩٦
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/08/13 تمدید عمر صندوق scan0004.compressed.pdf ٢٤/٠٨/١٣٩٦
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/05/23(تغییرات اساسنامه) تمدید عمر صندوق..pdf ٢٩/٠٥/١٣٩٦
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/04/20(تغییرات امید نامه) .صورتجلسه امید نامه.pdf ٢٩/٠٥/١٣٩٦
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/04/20(تغییرات اساسنامه) .صورتجلسه اساسنامه.pdf ٢٩/٠٥/١٣٩٦
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/03/08 scan0002.pdf ١٧/٠٤/١٣٩٦
تاییدیه مجمع مورخ 1396/03/08 تاییدیه سازمان نرم افزار صندوق.pdf ١٧/٠٤/١٣٩٦
صورتجلسه مورخ 95/11/16 حجم کم.pdf ١٤/١٢/١٣٩٥
تاییدیه صورتجلسه 95/11/16 تاییدیه سازمان.pdf ١٤/١٢/١٣٩٥
صورتجلسه تمدید عمر صندوق مورخ95/11/11 01.pdf ١٨/١١/١٣٩٥
تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ 1395/03/29 scan0050.pdf ١٢/٠٤/١٣٩٥
صورتجلسه مجمع مورخ 1395/03/29 صورتجلسه کارگزاری حافظ.pdf ٠٥/٠٤/١٣٩٥
صورتجلسه مجمع مورخ 25/12/1394(کارمزد ارکان) کارمزد ارکان..pdf ٠٩/٠١/١٣٩٥
مجمع صندوق29/04/1394 مجمع..pdf ٢٨/٠٧/١٣٩٤
مجمع صندوق29/04/1394 تغییرات امید نامه کارمزد صدور و ابطال.pdf ٢٨/٠٧/١٣٩٤
صورتجلسه کارمزد ارکان تغییرات.pdf ٠٧/٠٢/١٣٩٤
صورتجلسه مجمع (اصلاحیه) صورتجلسه.pdf ١٦/٠٦/١٣٩٢
صورتجلسه مجمع سالانه 0401392.pdf ٢٩/٠٣/١٣٩٢
صورتجلسه مجمع عادی سالانه 200391 مجمع.pdf ٢٥/١١/١٣٩١
صورتجلسه مجمع عادی سالانه 040189 مجمع.pdf ٢١/١١/١٣٩١
مجمع فوق العاده sh_881106.pdf ٠٦/١١/١٣٨٨
صورتجلسه مجمع sh_880819.pdf ١٩/٠٨/١٣٨٨
مجمع موسسين صندوق sh_870727_hz.pdf ٢٧/٠٧/١٣٨٧