اهداف صندوق سرمایه گذاری  
هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.
  الزامات سرمایه گذاری  
اين صندوق از نوع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتداي ماه سوم فعاليت تا ٦٠ روز مانده به پايان دورة فعاليت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:
شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١ - سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان* حداقل ٧٠% از کل دارایی‌های صندوق
٢ - سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر** حداکثر ٥% از اوراق منتشره ناشر
٣ - سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرا بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداكثر حداکثر ١٠% از کل دارایی های صندوق
٤ - سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت حداکثر ٣٠% از کل دارایی‌های صندوق
٥ - واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"*** حداکثر ٥% از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ٣٠% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
٦ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها حداکثر ٥% از کل دارایی‌های صندوق
٧ - اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر ٥% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
٨ - اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
٩ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ١٥% از کل دارایی‌های صندوق
*رعایت نصاب حداقل سرمایه‌گذاری بند ١ جدول فوق، در ٦٠ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دورۀ تصفیۀ صندوق الزامی نیست.
**فقط يك سهم، حق تقدم و اختیار آن، منتشره از سوي يك ناشر مي‌تواند بدون رعايت نصاب بند ٢ جدول ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری در سهام تا ١٥ از كل دارايي صندوق را تشكيل دهد.
***منظور از سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های سازمان امکان سرمایه‌گذاری صندوق در آن‌ها وجود دارد.