بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق
توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
بیانیه ساست های صندوق کارگزاری حافظ کارگزاری حافظ.pdf ١٣/٠٥/١٣٩٣