بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق
توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ بیانیه سیاست سرمایه گذاری 13970814.pdf ١٤/٠٨/١٣٩٧