دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز  
ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
١ مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد ٨٠٠ ٨٠
٢ كارگزاري حافظ ٢٠٠ ٢٠