تغييرات اميدنامه و اساسنامه
توضیحات فایل نوع تاریخ درج در تارنما
صورتجلسه مورخ 95/11/16.. ...حجم کم.pdf اميدنامه ١٤/١٢/١٣٩٥
صورتجلسه تمدید عمر صندوق مورخ95/11/11 0001.pdf اساسنامه ١٨/١١/١٣٩٥
مصوبات مجمع صندوق مورخ25/12/1394 .تایید کارمزد.pdf اميدنامه ٠٨/٠٢/١٣٩٥
تغییرات امید نامه مجمع 05/07/1393 آخرین تغییرات امید نامه..pdf اميدنامه ١٧/٠٦/١٣٩٤
تغییرات امید نامه مجمع 29/04/1394 1تغییرات امیدنامه.pdf اميدنامه ١٧/٠٦/١٣٩٤
تغییرات اساسنامه مجمع 29/04/1394 مجمع کارگزاری حافظ.pdf اساسنامه ٢٧/٠٥/١٣٩٤
تغییرات امید نامه تغییرات کارمزد.pdf اميدنامه ١٠/٠٥/١٣٩٤
تغییرات امید نامه حافظ.pdf اميدنامه ٢٩/٠١/١٣٩٤
تمدید عمر صندوق و تغییر متولی صندوق باقرتبار.pdf اساسنامه ١١/٠٢/١٣٩٢
تغییرات امیدنامه صورتجلسه مجمع.pdf اميدنامه ٢٣/٠٧/١٣٩١
تغييرات اميدنامه pros_881106.pdf اميدنامه ٠٦/١١/١٣٨٨
تغييرات اميدنامه pros_880819.pdf اميدنامه ١٩/٠٨/١٣٨٨
تغييرات اميدنامه pros_870727_hz.pdf اميدنامه ٢٧/٠٧/١٣٨٧