تغييرات اميدنامه و اساسنامه
توضیحات فایل نوع تاریخ درج در تارنما
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ مورخ 1396/10/19 صورتجلسه مورخ 96.10.19H.pdf اميدنامه ٢٤/١٠/١٣٩٦
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/08/13 تمدید عمر صندوق scan0004.comp.pdf اساسنامه ٢٤/٠٨/١٣٩٦
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/04/20 صورتجلسه امید نامه.pdf اميدنامه ٢٩/٠٥/١٣٩٦
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/05/23(تغییرات اساسنامه) تمدید عمر صندوق.pdf اساسنامه ٢٩/٠٥/١٣٩٦
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/04/20 صورتجلسه اساسنامه.pdf اساسنامه ٢٩/٠٥/١٣٩٦
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/03/08 scan0002..pdf اميدنامه ١٧/٠٤/١٣٩٦
صورتجلسه مورخ 95/11/16.. ...حجم کم.pdf اميدنامه ١٤/١٢/١٣٩٥
صورتجلسه تمدید عمر صندوق مورخ95/11/11 0001.pdf اساسنامه ١٨/١١/١٣٩٥
مصوبات مجمع صندوق مورخ25/12/1394 .تایید کارمزد.pdf اميدنامه ٠٨/٠٢/١٣٩٥
تغییرات امید نامه مجمع 29/04/1394 1تغییرات امیدنامه.pdf اميدنامه ١٧/٠٦/١٣٩٤
تغییرات امید نامه مجمع 05/07/1393 آخرین تغییرات امید نامه..pdf اميدنامه ١٧/٠٦/١٣٩٤
تغییرات اساسنامه مجمع 29/04/1394 مجمع کارگزاری حافظ.pdf اساسنامه ٢٧/٠٥/١٣٩٤
تغییرات امید نامه تغییرات کارمزد.pdf اميدنامه ١٠/٠٥/١٣٩٤
تغییرات امید نامه حافظ.pdf اميدنامه ٢٩/٠١/١٣٩٤
تمدید عمر صندوق و تغییر متولی صندوق باقرتبار.pdf اساسنامه ١١/٠٢/١٣٩٢
تغییرات امیدنامه صورتجلسه مجمع.pdf اميدنامه ٢٣/٠٧/١٣٩١
تغييرات اميدنامه pros_881106.pdf اميدنامه ٠٦/١١/١٣٨٨
تغييرات اميدنامه pros_880819.pdf اميدنامه ١٩/٠٨/١٣٨٨
تغييرات اميدنامه pros_870727_hz.pdf اميدنامه ٢٧/٠٧/١٣٨٧