صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش افشای پرتفو منتهی به 1400/02/31 1400/03/01
گزارش افشای پرتفو منتهی به 1400/01/31 1400/02/07
گزارش عملکرد دوره مالی یکساله منتهی به 1399/12/30(حسابرسی نشده) 1400/02/04
صورتهای مالی دوره یکساله منتهی به 1399/12/30(حسابرسی نشده) 1400/02/04
گزارش افشای پرتفو منتهی به 1399/12/30 1400/01/10
گزارش افشای پرتفو منتهی به 1399/11/30 1399/12/10
گزارش افشای پرتفو منتهی به 1399/10/30 1399/11/08
گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/10/29
صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/10/29
گزارش افشای پرتفو منتهی به 1399/09/30 1399/10/10
گزارش افشای پرتفو منتهی به 1399/08/30 1399/09/09
صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/06/31(حسابرسی شده) 1399/08/19
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/06/31(حسابرسی شده) 1399/08/19
گزارش افشای پرتفو منتهی به 1399/07/30 1399/08/07
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/06/31(حسابرسی نشده) 1399/07/29
صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/06/31(حسابرسی نشده) 1399/07/29
گزارش افشای پرتفو منتهی به 1399/06/31 1399/07/09
گزارش افشای پرتفو منتهی به 1399/05/31 1399/06/05
گزارش افشای پرتفو منتهی به 1399/04/31 1399/05/08
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده) 1399/04/28
صورت های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 1399/03/31 1399/04/28
گزارش افشای پرتفو منتهی به 1399/03/31 1399/04/10
گزارش افشای پورتفو منتهی به 1399/02/31 1399/03/10
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1398/12/29(حسابرسی شده) 1399/02/23
صورت های مالی سالانۀ حسابرسی شدۀ منتهی به 1398/12/29 1399/02/23
گزارش افشای پورتفو منتهی به 1399/01/31 1399/02/10
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1398/12/29(حسابرسی نشده) 1399/02/03
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 1398/12/29(حسابرسی نشده) 1399/02/03
گزارش افشای پرتفو منتهی به 1398/12/29 1399/01/06
گزارش افشای پرتفو منتهی به1398/11/30 1398/12/10
گزارش افشای پرتفو منتهی به1398/10/30 1398/11/08
گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 1398/09/30 1398/10/28
صورت های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به 1398/09/30 1398/10/28
گزارش افشای پرتفو منتهی به1398/09/30 1398/10/09
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 1398/06/31(حسابرسی شده) 1398/09/10
صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 1398/06/31(حسابرسی شده) 1398/09/10
گزارش افشای پرتفو منتهی به1398/08/30 1398/09/09
گزارش افشای پرتفو منتهی به1398/07/30 1398/08/06
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 1398/06/31(حسابرسی نشده) 1398/07/24
صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 1398/06/31(حسابرسی نشده) 1398/07/24
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1398/06/31 1398/07/03
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1398/05/31 صندوق مشترک کارگزاری حافظ 1398/06/10
گزارش افشای پرتفو منتهی به1398/04/31 1398/05/09
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 1398/03/31 1398/04/26
صورت های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 1398/03/31 1398/04/26
گزارش افشای پرتفو منتهی به1398/03/31 1398/04/05
گزارش افشای پرتفو منتهی به1398/02/31 1398/03/08
صورت های مالی سالانۀ حسابرسی شدۀ منتهی به 1397/12/29 1398/02/25
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1397/12/29(حسابرسی شده) 1398/02/25
گزارش افشای پرتفو منتهی به1398/01/31 1398/02/08
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1397/12/29(حسابرسی نشده) 1398/02/07
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 1397/12/29(حسابرسی نشده) 1398/02/07
گزارش افشای پرتفو منتهی به1397/12/29 1398/01/07
گزارش افشای پرتفو منتهی به1397/11/30 1397/12/06
گزارش افشای پرتفوی منتهی به 1397/10/30 1397/11/09
صورت های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به 1397/09/30 1397/10/26
گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 1397/09/30 1397/10/26
گزارش افشای پرتفوی منتهی به 1397/09/30 1397/10/09
گزارش افشای پرتفوی منتهی به 1397/08/30 1397/09/07
صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/08/15
گزارش عملکرد حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/08/15
گزارش افشای پرتفوی منتهی به 1397/07/30 1397/08/07
صورت های مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/07/28
گزارش عملکرد حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/07/28
گزارش افشای پرتفوی منتهی به 1397/06/31 1397/07/04
گزارش افشای پرتفوی منتهی به 1397/05/31 1397/06/07
گزارش افشای پرتفوی منتهی به 1397/04/31 1397/05/10
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد 97 1397/04/30
صورتهای مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد 97 1397/04/30
گزارش افشای پرتفوی منتهی به 1397/03/31 1397/04/10
گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1396 (اصلاحی) 1397/03/30
صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1396 (اصلاحی) 1397/03/30
گزارش افشای پرتفوی منتهی به 1397/02/31 1397/03/09
گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1396 1397/02/25
صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1396 1397/02/25
گزارش افشای پرتفوی منتهی به 1397/01/31 1397/02/09
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1396 1397/02/05
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1396 1397/02/05
گزارش افشای پرتفوی منتهی به 1396/12/29 1397/01/08
" گزارش افشای پرتفوی منتهی به 1396/11/30 " 1396/12/09
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آذر 1396 1396/10/13
صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/08/29
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) 1396/08/29
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/08/24
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/08/01
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد96 1396/05/02
صورتهای مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد 96 1396/05/02
صورت های مالی منتهی به 30 اسفند 95(حسابرسی شده) 1396/03/24
گزارش عملکرد منتهی به 30اسفند 95(حسابرسی شده) 1396/03/24
صورت مالی منتهی به 30 اسفند ماه 95 1396/02/04
گزارش عملکرد منتهی به 30 اسفند ماه 95 1396/02/04
عملکرد 9 ماهه منتهی به 95/09/30 1395/10/29
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 95/09/30 1395/10/29
گزارش عملکرد دوره مالی 6 ماهه منتهی به 95/06/31 (حسابرسی شده) 1395/09/03
صورت مالی حسابرسی شده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 95/06/31 1395/09/03
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 95/06/31 1395/07/28
گزارش عملکرد منتهی به 95/06/31 1395/07/28
گزارش عملکرد منتهی به 1395/03/31 1395/05/02
صورت های مالی منتهی به 1395/03/31 1395/05/02
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1394/12/29 (اصلاحیه) 1395/03/31
گزارش عملکرد منتهی به1394/12/29 (حسابرسی شده) 1395/03/12
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1394/12/29 1395/03/11
صورت های مالی منتهی به 29/12/1394 1395/02/01
گزارش عملکرد منتهی به 29/12/1394 1395/02/01
صورت مالی منتهی به 1394/09/30 1394/10/16
گزارش عملکرد منتهی به 1394/09/30 1394/10/16
گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 31/06/1394 1394/08/18
صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 31/06/1394 1394/08/18
گزارش عملکرد منتهی به 31/06/1394 1394/07/28
صورت مالی منتهی به 31/06/1394 1394/07/28
صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/1393 1394/07/21
تغییرات اساسنامه مجمع 29/04/1394 1394/06/09
تغییرات امید نامه مجمع 29/04/1394 1394/05/21
صورت مالی 31/03/1394 1394/05/04
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 93 1394/05/04
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 31/03/1394 1394/05/04
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29/12/1393 1394/02/02
صورت مالی سال مالی منتهی به 29/12/1393 1394/02/02
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30/09/1393 1393/10/30
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 30/09/1393 1393/10/30
صورت مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1393 1393/10/17
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31/06/93 1393/08/07
گزارش عملکرد منتهی به 29/12/1392 1393/07/16
گزارش عملکرد منتهی به 14/11/1392 1393/07/16
صورت مالی منتهی به 29/12/1392 حسابرسی شده 1393/06/24
صورت مالی منتهی به14/11/1392 حسابرسی شده 1393/06/24
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31/03/1393 1393/06/22
صورت مالی سه ماهه منتهی به 31/03/1393 1393/04/30
صورتهای مالی حسابرسی نشده 1 ماه و 14 روزه منتهی به 29 اسفند ماه 92 1393/03/03
صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 14/11/1392 1393/02/14
عملکرد نه ماهه منهی به1392/10/04 1392/11/07
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 04/10/1392 1392/11/06
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده 1392/10/04
عملکرد شش ماهه صندوق منتهی به 920704 1392/08/06
صورت مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 920704 1392/08/05
عملکرد سه ماهه صندوق منتهی به 910404 1392/07/08
عملکرد نه ماهه صندوق منتهی به 911004 1392/07/08
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 040492 1392/05/13
عملکرد سه ماهه صندوق حافظ منتهی به 040492 1392/05/12
صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده 1392/03/12
عملکرد شش ماهه صندوق حافظ منتهی به 040791 (اصلاحیه) 1392/02/23
عملکرد سالانه صندوق حافظ منتهی به 040192 1392/02/01
صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده 1392/01/26
صورتهای مالی نه ماهه 1391/11/25
صورتهای مالی سالانه 040191 1391/11/18
صورتهای مالی شش ماهه 1391/11/16
صورتهای مالی سه ماهه 1391/10/13
گزارش حسابرس 040191 1391/05/02
عملکرد سالانه صندوق حافظ منتهی به 040191 1391/05/02
صورتهای مالی نه ماهه 1390/10/04
صورتهای مالی شش ماهه 1389/07/04
صورتهای مالی سه ماهه 1389/04/04
صورتهای مالی سالانه 1389/01/04
صورتهای مالی نه ماهه 1388/10/04
صورتهای مالی شش ماهه 1388/07/04
صورتهاي مالي سه ماهه 1388/04/04
صورتهای مالی سالانه 1388/01/04
صورتهاي مالي نه ماهه 1387/10/05
صورتهاي مالي شش ماهه 1387/07/05
صورتهاي مالي سه ماهه 1387/04/05