مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/11/29(افزایش حق الزحمه حسابرس) 1399/12/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/11/14(تغییر رکن متولی صندوق) 1399/12/02
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/11/14(تمدید مجوز فعالیت صندوق ) 1399/12/02
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/11/14 1399/11/14
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/11/14 ساعت 15:00 1399/11/14
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/11/14 ساعت 14:00 1399/11/14
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/19(تغییرات اساسنامه) 1399/07/23
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/07/19 1399/07/19
صورتجلسه مجمع عادی سالانه مورخ 1399/03/25 1399/04/15
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/03/29(تغییرات امیدنامه) 1399/04/08
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/11/20(تغییرات اساسنامه) 1399/01/31
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/11/20(تغییرات امیدنامه) 1399/01/31
اسامی حاضرین در مجامع مورخ 1398/11/20 (تغییرات امیدنامه ای و اساسنامه ای) 1398/11/20
، صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/09(تغییرات امیدنامه) 1398/09/27
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/09/09 1398/09/09
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/05/05(تغییرات امیدنامه) 1398/05/16
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/05/05 1398/05/05
صورتجلسه مجمع عادی سالانه مورخ 1398/04/10 1398/04/17
صورتجلسه مجمع 1398/02/10(تغییرات امیدنامه) 1398/02/21
صورتجلسه مجمع مورخ1397/12/18تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق 1398/02/21
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/02/10 1398/02/10
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/12/08(تغییرات اساسنامه) 1397/12/21
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/12/08 1397/12/08
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/04/20(تغییرات اساسنامه) 1397/10/30
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/03/23(تغییرات اساسنامه) 1397/04/31
صورتجلسه مجمع عادی سالانه مورخ 1397/03/23 1397/04/31
صورتجلسه مجمع مورخ1397/03/30تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق 1397/04/17
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/03/23(تغییرات امیدنامه) 1397/04/17
صورتجلسه مجمع مورخ1396/11/14 تمدید عمر صندوق 1396/12/09
صورتجلسه مجمع مورخ1396/11/14 تغییر هزینه مجامع 1396/12/09
صورتجلسه مجمع مورخ1396/10/19 تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق 1396/11/02
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ مورخ 1396/10/19 1396/10/24
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/08/13 تمدید عمر صندوق 1396/08/24
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/04/20(تغییرات امید نامه) 1396/05/29
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/05/23(تغییرات اساسنامه) 1396/05/29
تاییدیه مجمع مورخ 1396/03/08 1396/04/17
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/03/08 1396/04/17
تاییدیه صورتجلسه 95/11/16 1395/12/14
صورتجلسه مورخ 95/11/16 1395/12/14
صورتجلسه تمدید عمر صندوق مورخ95/11/11 1395/11/18
تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ 1395/03/29 1395/04/12
صورتجلسه مجمع مورخ 1395/03/29 1395/04/05
صورتجلسه مجمع مورخ 25/12/1394(کارمزد ارکان) 1395/01/09
مجمع صندوق29/04/1394 تغییرات امید نامه 1394/07/28
مجمع صندوق29/04/1394 1394/07/28
صورتجلسه کارمزد ارکان 1394/02/07
صورتجلسه مجمع (اصلاحیه) 1392/06/16
صورتجلسه مجمع سالانه 1392/03/29
صورتجلسه مجمع عادی سالانه 1391/11/25
صورتجلسه مجمع عادی سالانه 1391/11/21
مجمع فوق العاده 1388/11/06
صورتجلسه مجمع 1388/08/19
مجمع موسسين صندوق 1387/07/27