مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
اسامی حاضرین در مجمع صندوق کارگزاری حافظ (مجمع سالانه) 1403/04/03
آگهی دعوت به مجمع سالیانه مورخ 1403/04/03 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ 1403/03/26
تصمیمات مجمع صندوق کارگزاری حافظ مورخ 1403/02/01ساعت 10:00 (تغییر آدرس) 1403/02/10
اسامی حاضرین در مجمع صندوق کارگزاری حافظ (تغییر ادرس) 1403/02/01
آگهی دعوت به مجمع صندوق کارگزاری حافظ شنبه مورخ 1403/02/01 ساعت 10:00 (تغییر آدرس) 1403/01/20
تصمیمات مجمع صندوق کارگزاری حافظ مورخ 1402/11/07 ساعت 08:00 (افزایش حق الزحمه حسابرس) 1402/11/15
اسامی حاضرین در مجمع صندوق کارگزاری حافظ (افزایش هزینه حسابرس) 1402/11/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق کارگزاری حافظ شنبه مورخ 1402/11/07 ساعت 08:00 (افزایش حق الزحمه حسابرس) 1402/11/04
گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ منتهی به آذر ماه 1402 1402/10/06
تصمیمات مجمع صندوق کارگزاری حافظ مورخ 1402/10/04 ساعت 14:00 (تمدید فعالیت) 1402/10/04
اسامی حاضرین در مجمع صندوق کارگزاری حافظ مورخ 1402/10/04 ساعت 14:00 1402/10/04
آگهی دعوت به مجمع صندوق کارگزاری حافظ دوشنبه مورخ 1402/10/04 ساعت 14:00 (تمدید فعالیت) 1402/09/20
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع مورخ 1402/08/15 در ساعت 16:00 صندوق کارگزاری حافظ 1402/09/11
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع تغییر متولی مورخ 1402/07/15 در ساعت 14:00 صندوق کارگزاری حافظ 1402/09/08
تصمیمات مجمع صندوق کارگزاری حافظ مورخ 1402/05/15 ساعت 16:00 (افزودن بند به اساسنامه) 1402/08/15
اسامی حاضرین در مجمع صندوق کارگزاری حافظ مورخ 1402/08/15 ساعت 16:00 1402/08/15
آگهی دعوت به مجمع صندوق کارگزاری حافظ در تاریخ دوشنه ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ساعت 16:00 (افزودن ابلاغیه 12020260 اساسنامه) 1402/07/30
برگزاری مجمع صندوق کارگزاری حافظ مورخ 1402/07/15 ساعت 14:00 (تغییر متولی صندوق) 1402/07/15
اسامی حاضرین در مجمع صندوق کارگزاری حافظ مورخ 1402/07/15 ساعت 14:00 1402/07/15
آگهی دعوت به مجمع صندوق کارگزاری حافظ شنبه مورخ 1402/07/15 ساعت 14:00 1402/07/05
تاییدیه سازمان بابت مجمع مورخ 1402/06/05 ساعت 10:00 تعیین صاحبان امضای مجار صندوق کارگزاری حافظ 1402/06/21
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع سالانه مورخ 1402/03/20 در ساعت 14:00 صندوق کارگزاری حافظ 1402/05/31
برگزاری مجمع صندوق کارگزاری حافظ مورخ 1402/05/14 ساعت 14:00 (افزودن بخش 2-2 و 2-3 به امیدنامه) 1402/05/14
اسامی حاضرین در مجمع صندوق کارگزاری حافظ مورخ 1402/05/14 ساعت 14:00 1402/05/14
آگهی دعوت به مجمع صندوق کارگزاری حافظ شنبه مورخ 1402/05/14 ساعت 14:00 1402/05/07
اسامی حاضرین در مجمع سالانه صندوق کارگزاری حافظ مورخ 1402/03/20 ساعت 14:00 1402/03/20
برگزاری مجمع سالانه صندوق کارگزاری حافظ مورخ 1402/03/20 ساعت 14:00 1402/03/20
آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق کارگزاری حافظ مورخ 1402/03/20 مورخ 14:00 1402/03/10
برگزاری مجمع سالانه صندوق مورخ 1402/02/31 ساعت 14:00 1402/02/31
اسامی حاضرین در مجمع سالانه صندوق مورخ 1402/02/31 ساعت 14:00 1402/02/31
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1402/02/20 ساعت 16:00 ( افزایش هزینه نرم افزار) 1402/02/23
برگزاری مجمع صندوق مورخ 1402/02/20 ساعت 16:00 ( افزایش هزینه نرم افزار) 1402/02/23
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1402/02/20 ساعت 16:00 ( افزایش هزینه نرم افزار) 1402/02/10
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1402/02/20 ساعت 14:00 ( تعیین رکن متولی) 1402/02/10
مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ 1401/09/13
مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ 1401/09/09
صورتجلسه مجمع مورخ 1401/06/05 ( افزایش هزینه ها) 1401/06/27
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1401/06/05 (تغییر حسابرس) 1401/06/05
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1401/06/05 (افزایش هزینه ها) 1401/06/05
آگهی دعوت به مجمع عمومی مورخ 1401/06/05( تغییر حسابرس) 1401/05/24
آگهی دعوت به مجمع عمومی مورخ 1401/06/05 (افزایش هزینه های صندوق) 1401/05/24
صورتجلسه مجمع مورخ 1401.02.04 ساعت 14 (اصلاح ترکیب دارایی های صندوق) 1401/04/18
اسامی حاضرین در مجمع سالیانه مورخ 1401/04/07 1401/04/07
آگهی دعوت به مجمع (سالیانه) مورخ 1401/04/07 1401/03/25
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاری حافظ مورخ 1401/02/04ساعت 14:00 (اصلاح ترکیب دارایی های صندوق) 1401/02/21
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1401/02/04ساعت 14:00(اصلاح ترکیب دارایی ها) 1401/01/22
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/08/29 موضوع تغییر کارمزد مدیر صندوق مطابق ابلاغیه شماره 12020194مورخ 1400/04/22 1400/09/10
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1400.08.29 1400/08/29
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/08/29 ساعت 14:00 1400/08/17
صورتجلسه مجمع مورخ 1400.07.03موضوع اصلاح تبصره 3 ماده 35 و تبصره 4 ماده 56 اساسنامه 1400/07/25
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1400/07/03 1400/07/03
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/07/03ساعت 15:00 1400/06/24
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/05/24(افزایش هزینه های صندوق) 1400/06/24
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/11/29(افزایش هزینه های صندوق) 1400/06/17
صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 1400/05/05 1400/06/17
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1400/05/24 1400/05/24
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/05/24ساعت 15:00 1400/05/11
اسامی حاضرین در مجمع عادی سالیانه مورخ 1400/05/05 1400/05/05
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/05/05 ساعت 10:00 (اصلاحیه) 1400/04/28
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/05/03ساعت 14:00(اصلاحیه) 1400/04/23
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/04/29 ساعت 14:00 1400/04/21
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/11/29(افزایش حق الزحمه حسابرس) 1399/12/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/11/14(تغییر رکن متولی صندوق) 1399/12/02
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/11/14(تمدید مجوز فعالیت صندوق ) 1399/12/02
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/11/14 1399/11/14
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/11/14 ساعت 15:00 1399/11/14
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/11/14 ساعت 14:00 1399/11/14
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/19(تغییرات اساسنامه) 1399/07/23
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/07/19 1399/07/19
صورتجلسه مجمع عادی سالانه مورخ 1399/03/25 1399/04/15
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/03/29(تغییرات امیدنامه) 1399/04/08
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/11/20(تغییرات اساسنامه) 1399/01/31
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/11/20(تغییرات امیدنامه) 1399/01/31
اسامی حاضرین در مجامع مورخ 1398/11/20 (تغییرات امیدنامه ای و اساسنامه ای) 1398/11/20
، صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/09(تغییرات امیدنامه) 1398/09/27
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/09/09 1398/09/09
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/05/05(تغییرات امیدنامه) 1398/05/16
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/05/05 1398/05/05
صورتجلسه مجمع عادی سالانه مورخ 1398/04/10 1398/04/17
صورتجلسه مجمع 1398/02/10(تغییرات امیدنامه) 1398/02/21
صورتجلسه مجمع مورخ1397/12/18تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق 1398/02/21
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/02/10 1398/02/10
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/12/08(تغییرات اساسنامه) 1397/12/21
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/12/08 1397/12/08
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/04/20(تغییرات اساسنامه) 1397/10/30
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/03/23(تغییرات اساسنامه) 1397/04/31
صورتجلسه مجمع عادی سالانه مورخ 1397/03/23 1397/04/31
صورتجلسه مجمع مورخ1397/03/30تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق 1397/04/17
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/03/23(تغییرات امیدنامه) 1397/04/17
صورتجلسه مجمع مورخ1396/11/14 تمدید عمر صندوق 1396/12/09
صورتجلسه مجمع مورخ1396/11/14 تغییر هزینه مجامع 1396/12/09
صورتجلسه مجمع مورخ1396/10/19 تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق 1396/11/02
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ مورخ 1396/10/19 1396/10/24
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/08/13 تمدید عمر صندوق 1396/08/24
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/04/20(تغییرات امید نامه) 1396/05/29
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/05/23(تغییرات اساسنامه) 1396/05/29
تاییدیه مجمع مورخ 1396/03/08 1396/04/17
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/03/08 1396/04/17
تاییدیه صورتجلسه 95/11/16 1395/12/14
صورتجلسه مورخ 95/11/16 1395/12/14
صورتجلسه تمدید عمر صندوق مورخ95/11/11 1395/11/18
تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ 1395/03/29 1395/04/12
صورتجلسه مجمع مورخ 1395/03/29 1395/04/05
صورتجلسه مجمع مورخ 25/12/1394(کارمزد ارکان) 1395/01/09
مجمع صندوق29/04/1394 تغییرات امید نامه 1394/07/28
مجمع صندوق29/04/1394 1394/07/28
صورتجلسه کارمزد ارکان 1394/02/07
صورتجلسه مجمع (اصلاحیه) 1392/06/16
صورتجلسه مجمع سالانه 1392/03/29
صورتجلسه مجمع عادی سالانه 1391/11/25
صورتجلسه مجمع عادی سالانه 1391/11/21
مجمع فوق العاده 1388/11/06
صورتجلسه مجمع 1388/08/19
مجمع موسسين صندوق 1387/07/27