جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1403/04/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,039,459 113.09 1,795,695 84.73 1,677,184 84.3 1,647,007 83.84
اوراق مشارکت 10,623 1.16 213,733 10.08 212,383 10.67 200,525 10.21
سپرده بانکی 43,692 4.75 77,074 3.64 69,889 3.51 65,229 3.32
وجه نقد 107 0.01 62 0 62 0 62 0
واحد صندوق 257 0.03 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 25 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,175,050 -19.05 32,874 1.55 30,051 1.51 51,537 2.62
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 362,690 39.46 689,046 32.51 654,575 32.9 652,488 33.22