جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 599,889 122.12 1,892,733 96.49 1,788,328 96.61 1,779,051 96.14
اوراق مشارکت 4,371 0.89 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 25,313 5.15 32,973 1.68 21,154 1.14 9,677 0.52
وجه نقد 132 0.03 81 0 103 0.01 63 0
واحد صندوق 96 0.02 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 48 0.01 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,138,615 -28.22 35,820 1.83 41,498 2.24 61,702 3.33
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 179,754 36.59 537,669 27.41 521,457 28.17 513,698 27.76