دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد 800 %80.00
2 كارگزاري حافظ 150 %15.00
3 شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ 50 %5.00