اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارایی‌های صندوق
1- سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول و دوم فرابورس ايران، سهام قابل معامله در بازار پايه فرابورس ايران و حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام آنها و واحدهاي سرمايه گذاري «صندوق هاي سرمايه گذاري غير از اوراق بهادار» ثبت شده نزد سازمان حداقل 70% از كل دارايي هاي صندوق
   1-1 سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه حداکثر 10% از کل دارایی‌های صندوق
   1-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 10% از کل دارایی‌های صندوق
   1-3 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی‌شده در یک صنعت حداکثر 30% از کل دارایی‌های صندوق
   1-4 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5% از اوراق منتشره ناشر
   1-5 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
   1-6 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پورتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
   1-7 واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
2- گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق
3- گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 15% از کل دارایی‌های صندوق
4- اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباري قابل قبول حداكثر 20 درصد از ارزش كل دارايي هاي صندوق و مشروط بر اينكه سرمايه گذاري در هر ورقه از 10 درصد كل دارايي هاي صندوق و 30 درصد كل اوراق بهادار منتشره از طرف يك ناشر بيشتر نباشد