ترکیب روزانه دارایی های صندوق

تاریخ سهام مبلغ (میلیون ریال) سهام نسبت از کل دارایی اوراق مشارکت مبلغ (میلیون ریال) اوراق مشارکت نسبت از کل دارایی واحد صندوق مبلغ (میلیون ریال) واحد صندوق نسبت از کل دارایی گواهی سپرده کالایی مبلغ (میلیون ریال) گواهی سپرده کالایی نسبت از کل دارایی سپرده بانکی مبلغ(ميليون ريال) سپرده بانکی مبلغ (ميليون ريال) سپرده بانکی نسبت از کل دارایی وجه نقد مبلغ (میلیون ریال) وجه نقد نسبت از کل دارایی سایر دارایی‌ها مبلغ (میلیون ریال) سایر دارایی‌ها نسبت از کل دارایی پنج سهم با بيشترين وزن مبلغ (میلیون ریال) پنج سهم با بيشترين وزن نسبت از کل دارایی