سودهای دوره‌ای

تاریخ اعمال سود کل واحد ها تعداد واحدهای مشمول تضمین یا پیش بینی سود هر واحد اضافه سود هر واحد مبلغ سود مبلغ اضافه سود مبلغ جبرانی مبلغ سود کل