بازده صندوق

به طور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری، تامین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری می باشد . بر طبق بند٢ماده٥٤اساسنامه صندوق ، اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تاپایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی ،بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش به طور روزانه ،بازدهی صندوق در یک سال ،سه ماه ،یک ماه و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار کل بورس اوراق بهادار (TEDPIX) و به روز رسانی آن در پایان هر هفته صورت می پذیرد . در این تارنما دو نوع بازده به صورت ساده و سالانه شده ، محاسبه گردیده که بازده ساده از حاصل تفریق خالص ارزش روز هرواحد در ابتدای دوره مورد نظر با خالص ارزش روز هر واحد در پایان دوره مورد نظر ،تقسیم بر خالص ارزش روز هرواحد در ابتدای دوره بدست می آید . در بازده سالانه شده بازدهی دوره های کمتر از یکسال ،تبدیل به بازدهی سالانه می شود . به عنوان مثال برای تبدیل بازده ساده یک ماه به بازده سالانه، بازده ساده را پس از جمع با عدد یک به توان ١٢ رسانده و از یک کسر می نمائیم. سازوکار دقیق سالانه کردن بازدهی در پیوست٤اساسنامه صندوق توضیح داده شده است . برای دریافت اطلاعات بازده صندوق بصورت کلی برای دوره های زمانی مختلف و نیز بصورت روزانه به لینک های زیر مراجعه نمائید :

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران (بر طبق بند ٢ ماده ٥٤ اساسنامه صندوق) درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روز رسانی آن در پایان هر هفته صورت می پذیرد:

شرح از تاریخ تا تاریخ بازده صندوق (ساده) بازده بازار (ساده)
7 روز گذشته 1403/03/27 1403/04/03 0.09 % 0.29 %
30 روز گذشته 1403/03/04 1403/04/03 -1.16 % -2.98 %
90 روز گذشته 1403/01/06 1403/04/03 -6.46 % -8.98 %
180 روز گذشته 1402/10/05 1403/04/03 -4.78 % -5.86 %
365 روز گذشته 1402/04/03 1403/04/03 -1.76 % -5.15 %
بازدهی از شروع فعالیت 1386/12/21 1403/04/03 22196.39 % 22738.68 %
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس 18.58 % 19.33 %
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس -12.23 % -12.67 %

جدول بازده روزانه

تاریخ بازده روزانه ساده شده صندوق بازده روزانه سالانه شده صندوق بازده روزانه ساده بازار بازده روزانه سالانه شده بازار